Greek | English
Όροι & Προυποθέσεις
Έντυπο Προσφοράς 

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η "Τράπεζα") δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τη ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά. 

Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται, καθώς και η φυσική κατάσταση του ακινήτου είναι “ως έχει” (“as it is” policy). Επιπλέον, τα πολεοδομικά στοιχεία που αναγράφονται είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον και οι προσφοροδότες προτρέπονται να τα επιβεβαιώνουν από μόνοι τους με τις αρμόδιες αρχές. 

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση του Εντύπου Προσφοράς για Αγορά Ακινήτου (το “Έντυπο”) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα διάθεσης ακινήτων της Τράπεζας
www.realestate.coop.com.cy (η “Iστοσελίδα”) το οποίο μπορεί να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο στο κουτί προσφορών της Τράπεζας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) LTD

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
2233 Λατσιά
Λευκωσία


ή να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ασφαλείας
propertytender@ccb.coop.com.cy. Στο φάκελο υποβολής ή στο θέμα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Αναφοράς του κάθε ακινήτου, όπως αυτά διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα Ακινήτων.

Οποιαδήποτε παράλειψη ή/και μη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων του παρόντος Εντύπου δύναται να ακυρώσει την παρούσα Προσφορά. 

Σε περίπτωση νομικής οντότητας το Έντυπο υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο, και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα της νομικής οντότητας η οποία θα πρέπει να συνάδει με το Ιδρυτικό και Καταστατικό της έγγραφο. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται έγγραφα εξουσιοδότησης εκπροσώπου της οντότητας, καθώς και τα πιο κάτω πιστοποιητικά: 

α. Πιστοποιητικό Συστάσεως Εταιρείας
β. Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
γ. Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
δ. Πιστοποιητικών Εγγεγραμμένων Μετόχων
 
Μαζί με την υποβολή κάθε προσφοράς, ο εκάστοτε προσφοροδότης θα υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς (η “Δέσμευση”). Με την υποβολή αυτού του εγγράφου, ο προσφοροδότης δεσμεύεται να κρατήσει την προσφορά που υποβάλλει για την περίοδο των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της Δέσμευσης. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, η προσφορά θα θεωρείται ως άκυρη, και θα καταβάλει ως αποζημίωση το 10% του ποσού προσφοράς για αγορά ακινήτου. 

Οι προσφορές που θα υποβάλλονται θα έχουν ισχύ 3 μηνών. Κατά τη διάρκεια, και όχι μετά τη λήξη της περιόδου, και κατόπιν λήψης τελικής απόφασης για τη διάθεση του ακινήτου, οι προσφοροδότες θα ειδοποιούνται γραπτώς κατά πόσο έγινε αποδεκτή η προσφορά τους ή όχι. 


Οι πληροφορίες/ στοιχεία που περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες/στοιχεία που δίνονται κατά την διάρκεια των επαφών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της πιο πάνω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, παρατίθενται με κάθε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα τους.
Η Τράπεζα δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα των πληροφοριών/στοιχείων αυτών έναντι των ενδιαφερόμενων προσφοροδοτών. Οι προσφοροδότες έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ορθότητα των  πληροφοριών/στοιχείων που αφορούν το ακίνητο ή τα ακίνητα που σχετίζονται με την προσφορά τους και εις περίπτωσίν που εντοπίσουν ότι τα στοιχεία του ακινήτου διαφοροποιούνται από αυτά που περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, οφείλουν να την ειδοποιήσουν αμέσως την Τράπεζα. 

Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Ανάρτησης του ακινήτου στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η χρονική περίοδος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών για συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι αρκετή, η χρονική διάρκεια δίνατε να επεκταθεί και αυτό θα διευκρινίζεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα στο σημείο της περιγραφής ακινήτου. 

Μετά την λήξη της δοθείσης διορίας υποβολής και εφόσον δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε Προσφορά, το ακίνητο παραμένει αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου έχει ληφθεί προσφορά για αξιολόγηση, το ακίνητο απομακρύνεται από την Ιστοσελίδα. 

Προσφορές που λαμβάνονται μετά την ημερομηνία λήξης προσφορών θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 


Σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς για την πώληση ακινήτου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εξόφληση του τιμήματος αγοράς και μεταβίβαση του ακινήτου, νοουμένου ότι και τα δύο ολοκληρωθούν μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής της Προσφοράς.


Εις περίπτωσίν κατά την οποίαν η εξόφληση του τιμήματος αγοράς και η μεταβίβαση του ακινήτου δεν ολοκληρωθούν εντός μηνός ως αναγράφεται στον πιο πάνω όρο, η αποδοχή της Προσφοράς ακυρώνεται και/ή παύει να ισχύει εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Τράπεζα. Η Τράπεζα δύναται να παρατείνει την διαδικασία εξόφλησης του τιμήματος πώλησης και μεταβίβασης του ακινήτου εφόσον επιθυμεί να πράξει τοιουτοτρόπως. 

Η υποβολή προσφοράς για αγορά ακινήτων από Κτηματομεσίτες για λογαριασμό πελατών τους, θα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Κτηματομεσίτης είναι Εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Κτηματομεσιτών, και η προμήθεια του είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010 Ν71(Ι)/2010. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα:

α) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών
β) Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
γ) Στοιχεία αγοραστή / ενδιαφερόμενου
δ) Γραπτή δήλωση αγοραστή για εκπροσώπηση του από Κτηματομεσίτη
ε) Γραπτή δήλωση Κτηματομεσίτη για την αμοιβή του 


Σε περίπτωση Προσφοράς από εγγεγραμμένο αδειούχο Κτηματομεσίτη, η Τράπεζα
  δεν δεσμεύεται με οποιοδήποτε τρόπο έναντι του ιδίου ή πελάτη αυτού στο στάδιο της αξιολόγησης της Προσφοράς. Συνεπώς η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει υποχρέωση πληρωμής προμήθειας ή άλλης αμοιβής ή εξόδων προς τον Κτηματομεσίτη. Η προμήθεια του Κτηματομεσίτη θα αντισταθμίζεται με την τελική τιμή πώλησης του ακινήτου. Η πληρωμή της προμήθειας γίνεται κατόπιν είσπραξης του τιμήματος πώλησης του ακινήτου από την Τράπεζα, όπως αυτή θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Τα μεταβιβαστικά τέλη, ως επίσης και όλα τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαραίνουν εξ’ ολοκλήρου τον προσφοροδότη / αγοραστή. 

Η χρέωση ΦΠΑ (όπου υφίσταται) θα επιβαρύνει τον αγοραστή και δεν θα αναφέρεται ξεχωριστά στην ανακοίνωση. 

Σε περιπτώσεις που το ποσό της προσφοράς είναι πέραν του €1,000,000 θα πρέπει να επισυνάπτεται Εγγύηση Πληρωμής (“Proof of Funds”) από Πιστωτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, το οποίο μπορεί να υποβληθεί εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής.
Λίστα Ακινήτων